مەقالەکان

خوای گەورە ویستی خێری بۆ هەركەس بوێت :

۱. دونیا نەویستی دەكات.
۲. ولە دین تێی دەگەیەنێت
۳. وعەیبەكانی خۆی پیشان دەدات.

قال محمد بن كعب : إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره بعيوبه.

 

10مایو2018